STEM STUDY

Nghiên cứu & phát triển (R&D) về các lĩnh vực IoT, Robotics, Trí tuệ nhân tạo (AI), 3D Printing, ứng dụng website và các ứng dụng di động. Website: http://www.itr.com.vn

6. October 2018 22:26
by ĐÀO TƯỜNG SƠ
0 Comments

Raspberry Pi - Dự án 04: Điều khiển Led qua giao diện

6. October 2018 22:26 by ĐÀO TƯỜNG SƠ | 0 Comments

1. Linh kiện:

- Giống dự án 01

2. Sơ đồ kết nối:

- Giống dự án 01

3. Mã lệnh Python: mở file mới với tên gui_switch.py

from tkinter import *
import RPi.GPIO as GPIO
import time


GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)


class App:


     def __init__(self, master):
          frame = Frame(master)
          frame.pack()
          self.check_var = BooleanVar()
          check = Checkbutton(frame, text='Pin 18',
          command=self.update,
          variable=self.check_var, onvalue=True, offvalue=False)
          check.grid(row=1)


     def update(self):
         GPIO.output(18, self.check_var.get())


root = Tk()
root.wm_title('On / Off Switch')
app = App(root)
root.geometry("200x50+0+0")
root.mainloop()

5. Chạy chương trình:

sudo python gui_switch.py

Add comment