STEM STUDY

Nghiên cứu & phát triển (R&D) về các lĩnh vực IoT, Robotics, Trí tuệ nhân tạo (AI), 3D Printing, ứng dụng website và các ứng dụng di động. Website: http://www.itr.com.vn

15. November 2018 12:10
by ĐÀO TƯỜNG SƠ
0 Comments

Thiết kế website với PHP 004 - Các phép toán trong PHP

15. November 2018 12:10 by ĐÀO TƯỜNG SƠ | 0 Comments

1. Các phép toán trong PHP gồm:

- Toán tử số học: +; -; *; /; %;

- Toán tử gán: +=; -=; *=; /=;

- Toán tử ++; --;

- Toán tử so sánh: >; <; >=; <=; ==; ===; !=; <>; !===;

- Toán tử logic: AND; OR; XOR;  &&;  ||;

2. Ví dụ:

<?php
$x = 10;
$y = 3;

$phepcong = $x + $y;
$pheptru = $x - $y;
$phepnhan = $x * $y;
$phepchia = $x/ $y;
$phepchiasodu = $x % $y;

echo "Phep cong: ". $phepcong;
echo "<br/>";
echo "Phep tru: ". $pheptru;
echo "<br/>";
echo "Phep nhan: ". $phepnhan;
echo "<br/>";
echo "Phep chia: ". $phepchia;
echo "<br/>";
echo "Phep chia so du: ". $phepchiasodu;
?>

 

Add comment